Александър Геров


НА ПЪТ

На Борис Делчев

Морето те люлее на сърцето си.
Морето - твоята прастара майка.
Протягат си ръката континентите
във своята прегръдка да те грабнат.


Теб слънцето те иска и мъглите,
и лишеите във горите стари,
и вечността безцелна, и звездите,
но не те дават твоите другари.

Александър Геров