Иван Вазов

критика и публицистика

Литературен клуб | българска литература | други произведения на Иван Вазов

 

 

***

 

Иван Вазов

 

 

         П л о в д и в,   п е т ъ к,   1   м а й   1881

 

 

         10-Й МАЙ ПРИБЛИЖАВА.
         Денят, в който гражданите на Южна България ще пристъпят да покажат в ръцете на кои лица поверяват съдбините на страната, е пред нас.
         Ний имаме сега нужда от всичкий си патриотизъм, разсъдителност и единодушие, за да успеем да имаме за идущите сесии представители, които да отговарят на надеждите ни и да могат да бъдат безинтересни и честни тълкуватели на народната воля.
         Духът на партизанството, личните самолюбия и користолюбивите видове трябува да отстъпят място на общите интереси и на по-високите изисквания на правдата и народната чест.
         Като питаме това, ний не без прискърбие си спомняме колко малко у нас се цени важността на избирателното право, което всеки румелийски гражданин трябува високо да цени като едно скъпо приобритение.
         Именно ний българите от всичките други народности на Южна България най-малко се грижим да се възползуваме от това право, чрез внимателното и разумно упражнение, на което се осигурява надмощието ни над другите елементи в страната.
         От пренебрежението на това свещено право: свободното участие на едно частно лице в урежданието на държавата, ний можем да очакваме големи загуби за страната.
         Ний можем да причиним, щото другите елементи, които бодърствуват постоянно, да сдобият преднина в Областното събрание, която тии не заслужават нито по числеността си, нито по нравствените си преимущества.
         А един път сдобили преднина, нашето народно преуспявание се компрометира и бъдещето ни се угрожава.
         10-й май приближава. Граждани и селяни, млади и стари, богати и сиромаси трябува да се стечат на уречений ден на надлежното място и да дадат гласовете си за ония, които мислят най-достойно да ги представляват.
         В тоя случай нехайството е непростително.
         Неприсъствието на няколко души само гласоподаватели е достатъчно, за да пропадне българский кандидатин и да се избере кандидатин от враждебните нам меншества, който непременно поставят в много колегии.
         Ний молим горещо нашите братя, граждани били тии, или селяни, да презрат всяка работа, всякой интерес и да се намерят на 10 май в центърът на избирателната колегия, сдето живеят, за да дадат гласът си всичките, ако се може, за българин, и то за едного само, на когото миналото, заслугите и личните достойнства би били явни.
         Тии трябува да забравят в тоя случай всеки лични съображения, да се сдушат в едно, за да имат гласовете на спасителен резултат.
         Ако би, по неприсъствието на всички избиратели или по раздроблението на гласовете въз няколко кандидати в някоя колегия се избере представител от друга народност, то ний ще направим посегателство против отечеството.
         Ний ще заслужаваме най-строгий укор и от приятели, и от неприятели, че не сме имали толкоз патриотизъм или, което е по-лошо, че сме диваци още и не заслужаваме даровете на независимостта.
         Най-паче трябува да внимаваме в Пловдив, в столицата на Южна България. Срам и позор ще бъде пред целий свят, ако Пловдив, българский Пловдив, огнището на светлините, мястото, дети бие пулсът на Южна България, избереше представител   н е б ъ л г а р и н!
         Трябува да знаем, че меншествата не спят. Тии вече правят разни споразумения и отстъпки едни на други, за да действуват задружно на 10 май.
         Ако разните български махали на градът не се сговорят своевременно да дадат глас за един   с а м о   българин и се разделят гласовете им, то има голям страх, че меншествата, сгрупирани и надъхани от една идея, ще успеят да спечелят вишеглавие за своя кандидат.
         Единий само тоя факт - избиранието на   н е б ъ л г а р и н   представител от Пловдив, е достаточен да поколебае утвърдившето се вече мнение в Европа за грамадното ни болшинство в Румелия.
         Ний оставяме на самите ни съграждани да размислят сами въз печалните последствия от такъв непростителен промах.
         Прочее, както тука, така и из Областта, ний препоръчваме на нашите съотечественици единодушие, самоотречение и безусловен патриотизъм при наступающите избори.

 

 

[Вестник „Народний глас“, Бр. 185 от 1 май 1881 г.]

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Публикация в кн. „Събрани съчинения“, Иван Вазов, том 19,
„Критика и публицистика 1877-1885“, Изд. „Български писател“, С., 1979 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]