Иван Вазов

критика и публицистика

Литературен клуб | българска литература | други произведения на Иван Вазов

 

 

КНИЖЕВЕН ДЯЛ

 

Иван Вазов

 

 

         Г. Т. Х. Станчев, Драматург

 

         Х р и с т о   Б о т е в,   С ю л е й м а н   п а ш а,   Г а з и   О с м а н   п а ш а,   С т е ф а н   К а р а д ж а,   В а с и л   Л е в с к и й   (?),   Б и к о н с ф и л д,   П а д а н и е т о   н а   Б ъ л г а р и я,   П о д п и с в а н и е т о   на   С в.   С т е ф а н с к и й   д о г о в о р,   Ю с т и н а,   Н о в а   м о д а,   Ш а р а н,   А н а т е м а,   Д р а н д а в е л а   и пр., и пр.
         Ето дългий списък на драмите, които неукротимий г. Станчев ни даде в началото на настоящата година. Казахме в началото, защото тия всичките почти са се появили тая пролет, заедно с цветята, а малкото дни, що ни остаят до края на годината, както и настъпилите мразове не могат да бъдат сериозни препяствия за горещий мозък на Стачева, за да не ни поднесе като подарък за Новата година по крайней мере десетина драми още. Ние сме в правото си да очакваме от плодовитото му перо това. Можем да му посочим дори готови тем все с гръмки названия:   П а н а й о т   в о й в о д а,   Т о т ю   в о й в о д а   (които за скръб на г-на Станчева не бързат да умрат, за да ги прослави с драма),   Г л а д с т о н,   Х а д ж и   Л о я,   А ф г а н и с т а н с к а т а   в о й н а,   Д у е л ъ т   м е ж д у   д в а м а   б ъ л г.   м и н и с т р и,   П р и в о ж д а н и е т о   в   и з п ъ л н е н и е   д е к р е т ъ т   з а   и з п ъ ж д а н и е   е з у и т и т е   и з   Ф р а н ц и я и така нататък. Съвременността, историята са на г. Станчева. Доволни му са 3 и 3/4 часа безсънна нощ, за да нарисува и възпроизведе в една книжка от 8 листенца цяла епоха! Вергилий в целий си живот успя да напише само една трагедия; Камоенс в същий срок написа една поема; Шилер работи над   В а л е н щ а й н а   дълго време, Флобер пишеше всеки свой роман по десет години най-малко; Пушкин написа безсмъртната си драма   Б о р и с   Г о д у н о в   тоже в няколко години! А г. Станчев? Той стои по-горе. Неговий обширен гений няма нужда от труд, от обсъждание, от време. De bonne chose le temps n`est pas mesure, бяхме чели нейде. Въодушеви се, седне, напише, тури отпред името си, отзад цената, даде в печатницата, типоса, разпрати и, дело в шляпе, както казват русите. И всичко това се извърши с неимоверна бързина: между излазянието на един брой до друг на   С л а в я н и н.
         Ние гледаме на драматическата деятелност на г. Станчев, така да се каже, от материална точка зрение; а от художествена точка да се гледа на нея е немислимо. Ние избавяме и себе си, и читателят от досада, като не правим разбор, нито пък излагаме характеристиката на всяка негова драма. Но за любопитство нека да приведем тук някоя случайна сцена, напр. из драмата   С ю л ю м а н   п а ш а.

 

 

Я в л е н и е   II

 

С ю л ю м а н   и   И б и ш

 

 

         И б и ш (с бързото си влизане претурва ибрикя, спъва се, пада при Сюлюмана). Вай!
         С ю л ю м а н. Кьор оладжа! Москов думузу. (Ударва го с чибука.)
         И б и ш. Геормедим ефендим! Ох!
         С ю л ю м а н. Кьорав ли си? При паша тъй ли са влиза! Ха дигни ибрикя да ся не излее! Кос-коджа гогоман.
         И б и ш (като вдига ибрикя). Гогоман, йок...
         С ю л ю м а н. Какво бърбориш там, гиди сени москов душманъ̀! Е, сега ша ти счупа главата!
         И б и ш. Аман, ефендим!
         С ю л ю м а н. Аман, ха иди ми дай един огън.
         И б и ш. Сега, ефендим. (Излиза, след малко донася огън.)
         С ю л ю м а н. Варънджак и слугите ни кьорави станаха! Серсеми до един! Пожелтели от страх като восък, щом чуят, че московец иде, бягат като луди! Язък за моя захмет! Толкоз гявури дето изклах! Хич рахат нямам!
         И б и ш (с един делав носи огън, преди да го тури на лулата, изпуща огъня на земята, като подскача надире).
         С ю л ю м а н. Бе серсем олу, и да ма изгориш ли искаш? (Ударва му един шамар.) Гиди сени, комита гявуру! Ха дишаръ̀!
         И б и ш. Ох, ефендим! (Излиза.)

 

 

         Всиките, от първата до последната драма, носят същий печат на бездарността, зловкусието, грубостта и наглостта, които понятия могат са сля в една само дума:   С т а н ч е в щ и н а*.
         Делото на критикът у нас засега е от най-неблагодарните. Наистина, и у другите литератури се явяват лоши книги и се разпространяват из масата, но там посред копривата и бъзуняка издигат се и прекрасни цветя, въз които погледа с удоволствие се спира. А защо у нас е всичко, или почти всичко, лошо и недостойно? Защо талантите мълчат или ги игнорират? Дали няма такива? Дали жовота ни е такъв мъртъв, щото да не даде храна на едно талантливо перо, и епохата така пуста, щото да не въодушеви един творчески дух? Никой народ не е бил вълнуван от такива колосални събития и преврати! Никога не са се сгрупирвали обстоятелства, по-сгодни да разбудят към деятелност умствените сили на един млад народ, да му дадат силна импулзия към прогресът и великодушните стремления! Всичките епохи раждали велики хора! С нас не излезе истинна тая аксиома: епохата ни е велика, а ние остахме пигмеи! Подир Баташкото клане, подир пожарите на Перущица и Калофер, подир плевенский погром и шипченската слава, подир паданието на гиганта, който ни душеше, и осъществлението на най-светлите ни сънища; подир тая върволица от великани и мъченици, на която началото е Раковски и краят Александър, ние имахме нужда от някой Шекспир: господ ни даде   С т а н ч е в а!

 

 

 

 

---

 

 

* Справедливо е да забележим, че драмата   Х р и с т о   Б о т е в   прави изключение. В нея се съглежда повече чистота на езика и смисленост, а понейде си и истинско въодушевление. Фантазията на г-на Станчева тук играе второстепенна роля. - бел. а.

 

[Вестник „Народний глас“, Бр. 142 от 2 декември 1880 г.]

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Публикация в кн. „Събрани съчинения“, Иван Вазов, том 19,
„Критика и публицистика 1877-1885“, Изд. „Български писател“, С., 1979 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]