Иван Вазов

„Под игото“, Роман

Литературен клуб | към съдържанието | други произведения на Иван Вазов

 

 

VI. ПИСМОТО

 

 

        Марко спа лошо. Нощешните случки му отнеха душевния покой. Той излезе по-рано от обикновено, да си пие кафето в Ганковото кафене. Кафеджият току-що беше отворил заведението си и наклал огъня. Марко беше първият посетител.
        Кафеджиите са словоохотливи хора и Ганко, подир няколкото обезателни смехории, които избъбра, като подаваше кафето на Марка, прибърза да му съобщи приключението на доктора в Петканчовата улица с последствията, като подсоли разказа си с куп диви и безсмислени басни. Ганко разправи това с голямо въодушевление.
        Въобще, нещастията на другите необходимо събуждат в дребните души три чувства: първо - удивление; второ - вътрешно задоволство, че бедата не е на твоя глава; и трето - скрито злорадство. Такива тъмни инстинкти крие в дълбочините си човешката природа. Колкото за Ганка, той имаше и по-важна причина да зложелателствува на доктора: той му беше отбил дванайсет кафета от сметката като цена на една визита. Това нечувано нещо Ганко не можеше да му прости.
        Марко не можеше да се съвземе от удивление. Снощи той приказва̀ с доктора, но ни от лицето му, ни от разговора му можеше да разбере такова извънредно нещо. После, докторът не би скрил от него такава работа.
        Появлението на онбашият, който влезе в кафенето, даде възможност на Марка тозчас да се осветли. Той видя, че докторът е жертва на едно страшно заблуждение на полицията, както и това, че Кралѝчът е избягал от ноктите ѝ. Вътрешна радост озари лицето му. Той се обърна към онбашият:
        - Аз главата си отрязвам, че докторът е невинен.
        - Дай боже - каза онбашият, - но не знам как ще може да се оправи.
        - Той ще може, но дотогава ще го разсипят. Кога ще дойде беят на конака?
        - Подир един час - той рано иде.
        - Вие доктора трябва да пуснете, аз ще стана поръчител за него: ще си заложа къщата и децата. Той е невинен.
        Онбашият го погледна учудено.
        - Няма нужда от поръчител, него го откараха вече.
        - Кога? Къде? - извика Марко.
        - Още тая нощ го изпратихме пеша за К., със заптиетата.
        Марко пламна от негодуване, което не можа да скрие.
        Онбашият, който го почиташе, каза му с дружелюбно-внушителен тон:
        - Марко чорбаджи, по-добре ще сторите да се не месите в тая вонеща работа. Що ви трябва? В тия времена никой никого не познава.
        Онбашият изпи кафето си и каза:
        - И аз подир половин час ще тръгна с писмото на бея, дето са притворени и бунтовните книжа на доктора. Ако питаш, те са само важни и те ще го съсипят. Защото другото, Османовото нараняване като че не е от доктора. а е станало грешка от нас. Това от раната му се позна. Па там началството да види. Ганко, дай ми някоя непотребна хартия да завия писмото, да се не мачка.
        И той извади из пазвата си голям плик с червен печат, който уви с листа, що му даде кафеджията. Подир като изпуши още една цигара, онбашият здрависа Марка и си излезе.
        Марко остана на мястото си умислен. Кафеджията гърбом към него умиваше вече главата на Петка Бъзуняка. Марко стана и излезе.
        - Добър час, бай Марко! Че що бягаш тъй скоро? - викаше берберинът, като натъркваше силно главата на пациента с бели вълни от сапунева пяна. - Или ще береш ти на доктора грижата? Кой каквато я дробил, такава ще я яде. Защо не дойдат да грабнат бай Петка Бъзунякът? Бъзуняк, какво казваш ти?
        Главата избърбука нещо в пяната, но не се разбра какво. Скоро берберинът окъпа Бъзуняка, избриса му главата и лицето с пешкир от съмнителна чистота, подаде му пукнатото огледало и му каза: „Наздраве!“
        Когато излазяше да лисне помията на пътя, Ганко срещна на прага бай Марка.
        - Забравих си табакерата - каза той и бързо отиде към миндера, дето беше остала.
        Бъзунякът в това време остави грошче на огледалото и си излезе. Ганко се върна.
        - А бе, Ганко, я, дор има време, кажи ми сметката, да ти платя. На края на месеца аз плащам - каза Марко.
        Ганко показа с пръст на тавана, дето имаше много тебеширеви резки:
        - Ето ти тефтеря, прочети и плащай.
        - Че тук няма мое име забележено?
        - Аз тъй я карам, алафранга.
        - Ти с такава катастима скоро ще хвърлиш топа, Ганко - шегуваше се Марко, като вадеше кесията. - Бре, я виж, оня си оставил писмото - прибави той, като показа поличката.
        - Ах, писмото на онбашията! - извика Ганко учуден и погледна въпросително Марка, като че искаше мнението му.
        - Прати му го, прати му го по-скоро. - каза Марко намръщено: - На, двайсет и осем гроша и руб, съблече ме, холан!
        Ганко изгледа смаян и си пошушна: „Чуден човек е тоя бай Марко. Залага си къщата за оня мечкарин, а не ще да хвърли това писмо в огъня. В един миг - беше и няма го.“
        В това време влязоха нови посетители и скоро кафенето се напълни с облаци дим и с разговори върху докторовото нещастие.

 

 

 

 

 

предишна глава | съдържание | следваща глава

 

Публикация в кн. „Събрани съчинения“, Иван Вазов, под редакцията на Илия Тодоров, Изд. „Български писател“, София, 1977 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]