Иван Вазов

критика и публицистика

Литературен клуб | българска литература | други произведения на Иван Вазов

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Иван Вазов

 

 

         ИМАЛИ СМЕ СЛУЧАЙ НЕВЕДНЪЖ ДА ПОХВАЛИМ БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ В ПРАГА за усърдието, с което залягат да бъдат още от училищната скамейка полезни на отечеството си. С преводи, доставени на разни вестници, тии запознаха българската читающа публика с някои видни чехски писатели. Имаме днес ново доказателство на трудолюбието им. Тии са приготвили една книга, която обещава да е крайно интересна и полезна. Ето съдържанието й:
         1. „Животописът на   Г. С. Р а к о в с к и й,   четен при тържествена вечер, 1882, 4-й март в Прага от г. Йосеф Барак, редак. на „Nàrodni Listy“, прев. Явашов.
         2. „Животописът на   И в а н а   А м о с а   К о м е н с к и й“,   съставил Койчо Божков.
         3. „Д а р в и н   и   н е г о в о т о   у ч е н и е“,   15. „П р о с в е т а“,   съставил Явашов.
         4. „Животописът на   Г л а д с т о н а“,   съставил Т. Геориев.
         5. „Животописът на   Л е о н а   Г а м б е т а“,   съставил Т. Георгиев.
         6. „М а к е д о н и я“.   Стихотворение. Саранов.
         7. „Е д н о   ч у д о“   от Л. Сахер-Мазох,   16. „П р о с в е т а“,   прев. Теодоров
         8. „Д у к а   о т   М е д у н“,   черногорский авантюрист, от И. Голечка, прев. Г. Ив. Гагов.
         9. „Ч у ж б и н а“,   Стихотворение. Саранов.
         10. „Д р а г а н   П е т к о в“.   Приказка. Д. Марков
         11. „З а т в о р н и ц и“.   Стихотворение. Саранов.
         12. „Ц и г а н с к о   к р ъ щ е н и е“.   Хумористико-характеристически черти, от Лад. Строупежницкий, прев. Г. Ив. Гагов.
         Животоописанията ще бъдат придружени с образи. Книгата се издава в полза на   „Б. м а й ч и ц а“.   Ний приканваме от своя страна всички любители на българската книжнина да се запишат спомоществователи за книгата.

 

 

[Вестник „Народний глас“, Бр. 360 от 15 януари 1883 г.]

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Публикация в кн. „Събрани съчинения“, Иван Вазов, том 19,
„Критика и публицистика 1877-1885“, Изд. „Български писател“, С., 1979 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]