Асоциация „Българска книга“

протоколи

Литературен клуб - 20 години! | азбучен каталог | литературна критика

 

П Р О Т О К О Л

 

Протокол от отчетно-изборно събрание на Асоциация "Българска книга", 29.06.2005

 

 

         Днес, 29. 06. 2005 г., сряда, от 11.00 часа, във видеозалата на Столична градска библиотека, се проведе извънредно общо отчетно-изборно събрание на Асоциация "Българска книга" /АБК/.
         Заместник-председателят на АБК г-н Димитър Димитров откри събранието и обяви поименно законните представители на издателствата, членове на Асоциацията, които присъстват на събранието, а именно:

 

...

 

         Димитър Димитров (зам. председател на УС на АБК):

 

         Поради това, че в насрочения час на започване на Общото отчетно събрание на АБК - 11:00 часа, не се събра необходимият кворум, след 1 час изчакване, можем да започнем. В момента присъстват 29 човека. Предлагам за председател на събранието Веселин Тодоров, записките за протокола да направи Мадлена Романова, а Димо Петров да направи аудиозапис на изказванията.

 

         Горното предложение беше гласувано и прието с пълно мнозинство. Събранието гласува първото изказване да бъде до 5 минути, а второто до 3.

 

         Веселин Тодоров: Поради това, че Председателят на УС на АБК вчера е счупил крак и е в болница, давам думата на Димитър Димитров, за да прочете проекта за отчетен доклад за дейността на УС на АБК за периода юни 2004 г. - юни 2005 г.

 

         Димитър Димитров: Чете проекта за доклад Доклад на Председателя на АБК.
         (Приложение 1)

 

         Веселин Тодоров: Давам думата на Дъблина Бачева, за да разясни някои текущи проблеми в счетоводството на Асоциацията.

 

         Дъблина Бачева: В счетоводството за 2004 г. имаше големи трудности. Честата смяна на счетоводителите не е полезна. Сменили са се трима счетоводители, като всеки от тях има свой стил на работа. Трудностите започнаха в момента, когато трябваше да получа документите от колегата преди мен. За съжаление, документацията ми беше предадена не в офиса на старата счетоводна фирма, а пред него; на крак беше нахвърлен приемо-предавателен протокол. Мимоходом успях да задам въпроса какво е положението с декларациите по ДДС, защото бях получила документите чак на 13 октомври 2004 г. Отговорено ми бе, че декларациите по ДДС не са подадени, защото са нулеви. Установи се, че за юли и август декларации не са подавани. Освен това има сума за възстановяване за месец юли - 2893,56 лв. Сумата до момента не е поискана, но ще бъде поискана. УС е уведомен и за неподадените декларации, и за невъзстановената сума. От тяхна страна имаше колебание какво да се направи, обаче бе взето решение да предизвикаме ревизия и съответно да понесем санкциите. Каквото остане за нас, да ни бъде възстановено.

 

         Веселин Тодоров: Работата на УС през изминалата година беше изключително трудна. Имаше открито нежелание на държавната администрация да работим заедно. Има надежда, че настоящата промяна в Парламента може да доведе до нещо по-добро. Това, което сме направили през годината, е свързано най-вече с процедурата по одобряване на учебници, с изпращането на писма до МОН, включително и до комисията по образование, с намерението да се създаде ясна наредба, ясен регламент. Нашите предложения не бяха приети. С комисията по образование бяха направени три срещи, включително и със Съюза на издателите на учебници и учебни помагала, за да се гарантира стопроцентова представителност на бранша. Оказа се, че комисията по образование решава тези неща. За съжаление, нямаше положително развитие. Бяха обсъждани различни проблеми. Успяхме да ги убедим да изложат аргументи пред Народното събрание, което да не гласува предложенията за въвеждане на 10% данък ДДС върху учебниците. Неизвестно защо такова предложение имаше. Някакъв успех е да остане като необлагаема доставка. Като успех на Комисията по изготвяне на цените на учебниците и учебните помагала може да се отчете, че успяхме да попречим тази наредба да бъде приета. Имаме информация, че МОН се отказва от внасянето й. Има негативни становища на поне четири ведомства, за което имат принос много от колегите. За съжаление проблемите не са свършили до тук, защото има вероятност тази процедура да се внесе като част от процедурата по ЗОП, така че търся Вашата подкрепа и Ви умолявам да подпишете писмото ни до МОН, чиято цел е да откаже администрацията в министерството да прилага тази процедура дори извън регламента и дори след формалното й приемане. Като последна дейност, секцията на издателите на учебници и учебни помагала се занимава с вътрешнобраншови проблеми - проблеми между издатели и разпространители. Присъствалите на семинара в Пловдив са запознати с дейността ни. Драстични несъгласия между издателите на учебници няма. Като бъдещи цели трябва да се постави обединението на Съюза на издателите на учебници и учебни помагала и АБК. Една от първите задачи на секцията е, след започване работата на новия парламент, да се бори срещу облагането на учебниците с ДДС и срещу законовото ограничение за три учебника.

 

         Димитър Димитров:

 

         Уведомява присъстващите за предстоящи дейности на АБК:
         - участие във Франкфуртския панаир на книгата
         - организиране на семинар с работно заглавие "Сътрудничество между книгоиздатели и книгоразпространители с акцент върху маркетинга"
         - подготовка на Софийски международен панаир на книгата
         - проект: организиране на изложба на книги в Парламента

 

         Доклад на Контролния съвет:

 

         Владислав Симеонов: УС е заседавал редовно и в съответствие с чл. 19 от Устава на Асоциацията - 17 заседания (9 заседания пред 2004 г. и 8 през 2005.) Заседанията са свиквани по определения в Устава ред и по тях са водени протоколи. Протоколите са водени редовно, но са със съществени празноти. Към тях не са приложени писмено внесените по отделните точки материали и проекти за решенията. Взетите решения не са оформени съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1 от Устава, т.е. с какви гласове са взети. Взетите решения не са записани изрично - със срокове и персонална отговорност. Приетите документи в окончателния вид не се прилагат към протоколите от заседанията на УС. УС не се съобрази с направените от Общото събрание препоръки приетите решения да се огласяват по електронната поща до всички членове на организацията. Протоколът от Общото събрание на Асоциацията е непълен, например в частта от гласуването за нов УС, КС и Председател, където не е отразен факта, че са пуснати предваритело бюлетини в урната, изказванията и гласуването по този въпрос, както и гласуването по препоръките на Общото събрание за съставянето на Програма на УС. Начинът на водене на финансите на организацията е неясен и поражда впечатление за отсъствие на цялостно виждане на УС по този въпрос. Въпреки препоръките, направени на предишното Общо събрание, УС не е изготвил и приел работен бюджет за второто полугодие на 2004 г. - нарушение на чл. 14, ал. 1. Асоциацията работи без приет бюджет до момента - края на първото полугодие на 2005 г. - на практика една пълна година от предишното Общо събрание. Предложеният сега проект за бюджет, който не е в дневния ред на събранието, не е приет от УС, а е подготвен от счетоводната къща, която обслужва Асоциацията. В нарушение на самото решение на УС от 15 юни, проектът не бе разпратен до членовете на Асоциацията като материал за Общото събрание. На практика, с малки изключения, определяне на заплати, граждански договори, награди и премии на сътрудниците в офиса, липсват протоколни решения на почти всички разходи, направени през посочения период. КС смята това за абсолютно необходимо, особено в условията на неприет бюджет. По тази причина КС не е в състояние да изпълни правомощията си по чл. 26 от Устава - "проверява изпълнението на финансовата сметка на Сдружението и доколко решенията и действията на Управителния съвет, Председателя са в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание и докладва за резултатите пред Общото събрание". Просто сметката липсва. Не е нормално в редица случаи, когато се поставят за обсъждане финансови въпроси, те да са без предварителна обосновка и в т. Разни. Липсва ясен ред в оформянето на счетоводните документи. Те се подписват единствено от счетоводителката, която е външен изпълнител; подписват се и от касиерката. Отсъствието на поглед на Председателя на УС върху тях, който по устав е разпоредител с финансите, в качеството му на ръководител по закона за ДДС, е причина за сериозни пропуски през лятото на 2004 г., както и за невземането на мерки по тях и до момента. Решението на УС по случая, за който ни информира счетоводителката, е от 15 ноември, но раздвижване по въпроса има чак сега, на 15 юли - девет месеца по-късно. Като лице, което ръководи и контролира дейността на администрацията, Председателят на УС не е осигурил нормалната смяна на счетоводителя. Щатът на Асоциацията за 2004 г. е утвърден на 8 ноември, а за 2005 г. - на 15 юни. УС неправомерно е определил на 30 ноември по половин членски внос на новоприет член, приет едновременно с две свои фирми. Чл. 6 от Устава не предвижда редукция на членски внос за отделни членове, а чл. 7 не допуска половин членство. По финансовата наличност към 28 юни 2005 г. КС установи следното състояние на касовата наличност по банковите сметки:
         - в каса: 1226,80 лв.
         - в левови сметки в HVB Bank Biochim: 46 922, 97 лв.
         - в Евро: 2219,70
         - в USD: 6983,94
         По курса на Евро и USD от 28 юни 2005 г. това прави 63 718, 51 лв.
         За съпоставка по курса на Евро и USD от 28 юни 2005 г. при изчислени касови и банкови наличности при предишната ревизия от 23 юни 2004 г. тогава сумата е била 54 880,40 лв. Следователно има 8838,11 лв. повече.

 

         През посочения период до КС има постъпило само едно писмо от Василка Ванчева от ИК "Емас" на 19 юни, по повод изказвания на колеги за финансови злоупотреби на предишното ръководство на Асоциацията. КС няма мандат за проверки на минали периоди. Отговор на поставените въпроси може да се намери в протокола от последното Общо събрание от 23 юни 2004 г., според който "Общото събрание прие отчета на УС за отчетния период и освободи от отговорност УС и Председателя." През отчетния период няма никакви данни за финансови злоупотреби от предишни периоди, тъй че подобни изявления приемаме за неподкрепени с факти.

 

 

 

         ИЗКАЗВАНИЯ

 

         Добрин Василев: На миналото Общо събрание предложих да се разгледа въпроса за членския внос, но никъде не се гласува неговият размер.

 

         Димитър Димитров: По повод смущаващия доклад на КС мога да кажа следното: този доклад е плод на двучасова работа. Независимо от проведените разговори и отправените покани към КС, те не намериха достатъчно време да разгледат документацията в офиса. Подписана бе заповед щатните служители да работят извънредно и да предоставят всички необходими документи. Този доклад не е направен на база на документите и е изготвен за час - два. На последното заседание на УС, КС бе поканен да присъства. Едно от задълженията на КС според Устава е веднъж в годината да изчита своя доклад пред УС. Много от изреченията, които се казаха тук, щяха да бъдат спестени. Второ: Председателят на КС е задължен да присъства на заседанията на УС, без право на глас, да следи дейността на УС и съответно да внася корекции. През целия период никой от КС не е присъствал на заседанията на УС, независимо от това, че Председателят на КС е бил канен на всички заседания. Асоциацията има няколко извънредни разхода, които са гледани под лупа, останалите разходи са традиционни. Да взимаме решения за кламерите ли? Що се отнася до Панаирите на книгата, социологическото проучване и начините да се финансират тези начинания, винаги е имало предварителен план, който се следи и утвърждава от УС. След панаира винаги се прави отчет - какви са разходите, колко билети са продадени и т.н. Има достатъчно документи. Семинарите и социологическото проучване са извънредни разходи за Асоциацията. Всичко останало са рутинни разходи, които се повтарят всеки път - телефони, парно, наем, чистачка. Сигурно не са оформени както трябва, но аз мисля, че в УС няма нито един злонамерен човек. Принципът е ротационен и всеки един от членовете на АБК може да бъде на наше място. Много неща могат да се оптимизират. Във връзка с данъчните декларации, преценихме, че е по-добре нещата да са наред и да извикаме данъчна проверка, която да е за цялата година, за да ни върнат сумите по ДДС. Тя ще бъде направена от външни хора, които нямат пристрастия. За мене проверката на КС не е сериозна. След данъчната проверка ще ви информираме писмено какви са резултатите.

 

         Стефка Ангелова: В доклада на КС нямаше констатация, която да е злонамерена. Още когато беше избрано новото ръководство, на нас ни беше казано, че КС няма работа на заседанията.

 

         Д. Димитров: Според Устава КС няма работа на заседанията на УС, но Председателят на КС има.

 

         Стефка Ангелова: КС се съобрази с персонала и за да не работят служителите през почивните дни, отидохме да прегледаме документацията в понеделник. Нашето искане не беше злонамерено. С влизането ни започна голямо суетене. Част от нещата, които бяха казани в доклада ни, както и фактът, че това събрание се записва, е реакция на нашата работа от 27 юни. Докладът Дъблина Бачева - също. Смятаме, че не Общото събрание, или най-малкото УС ще реши да предизвика данъчна ревизия. Този проблем е достатъчно завоалирано поставен в доклада ни. С девет месеца закъснение се взимат мерки. През ноември УС е възложил на счетоводителката да направи докладна за състоянието на данъчните сметки и др., но няма срок за изпълнение, няма отговорник. На 15 юни от нея има докладна записка по този проблем.

 

         Венка Рагина: Това, че КС е отишъл да провери документите толкова късно, не може да промени състоянието на документацията и допуснатите нарушения. КС прави само констатации. Не може бюджета да не е приет и да не присъства никъде в дневния ред на заседанията на УС. Вероятно по тази причина Председателят на КС не е присъствал, защото е преценил, че не се третират финансови въпроси. Не може да се крие факта, че Председателят на УС не е подписвал нито декларации, нито баланси, нито отчети. Подписвали са само счетоводителят и касиерът. Това не е редно. При проверката документите бяха откривани трудно. Има разминавания в цифрите, в отчетите и решенията, разминавания почти във всичко.

 

         Владислав Симеонов: Данъчната ревизия няма да установи нищо. Всеки от нас е управител на фирма или дружество и знае какви документи приемат ревизорите. Карел Чапек казва, че фалшивите документи са най-добри, защото са изготвени специално за случая. Не фалшивите, а специално подготвените. "Произволна" извадка от Протокол от 15 юни 2005 г. - т. 3: Отчет на Пролетния панаир на книгата. "УС се запозна с предоставените данни от счетоводителката и отчете панаира за успешен, имайки предвид и добрата посещаемост..." Отчет на счетоводителката няма. Има справка от счетоводителката за Пролетния панаир, която е с едни цифри. Има обаче и отчет на Директора на Панаира, който е с други цифри. Има някои разминавания. Ние не знаем кои цифри са верни. Отчета на Панаира, направен от директора, не е подписан. По т. 3 - Обсъждане договора на Димо Петров. По т. 5 - УС одобри щатното разписание на Асоциацията за 2005 г. Как да разберем какво ще обсъжда УС, когато се обсъжда договора на Димо Петров и изведнъж се решава един фундаментален въпрос (щатното разписание), който е свързан с финансите.
         Трупат се пари по сметки неясно защо. Плащаме все по-високи наеми за панаира. Отново в дневния ред на Общото събрание не е внесено приемането на бюджета.
         На заседание на УС Виктория Атанасова се е оплакала, че не е доволна от счетоводната къща и УС моментално решава да я смени и в едномесечен срок да се направи приемане и предаване на документацията. Финансите на организацията се движат от счетоводната къща.

 

         Йордан Панайотов: На касиера се плащат 270 лв., отделно се плаща на счетоводната къща. Това прави около 500 лв. месечно. Годишно това прави 6000 лв. - някой да води сметки, а то да се окаже, че сметки няма.

 

         Владислав Симеонов: На 15 октомври Дъблина Бачева е усетила, че декларациите по ДДС не са предадени от предишния счетоводител и от това следват санкции. Следва извлечение от протокола на 15 октомври: "... Дъблина Бачева информира УС, че предишната счетоводна фирма не е пуснала декларации за нулево ДДС за месесите, в които е нямало натрупвания. Оттам произтича опасността от отчитане на глоби от 1500 лв. за три месеца. "УС възложи на Дъблина Бачева да изготви доклад за състоянието на приетата счетоводна докумантация." Срок няма. Тя изготвя този доклад под формата на докладна записка на 15 юни. За такъв стил на оформяне на решения говорим.

 

         Владислав Симеонов: Днес Стефан Недков предложи да се изготви оперативно писмо за кои месеци са подавани декларации по ДДС. От кого - не е ясно. Така ще имаме писмено признание за неподаването им, за да можем да поискаме от тях съдебно сумите. Има докладна записка от счетоводителката на 15 юни - наближава Общото събрание и изведнъж вече се дават предложения какво да се направи. Оказва се, че санкциите са още по-големи, че са по 5 хил. лв. Според докладната записка се оказва, че за месец юни имаме за възстановяваме сумата от 2893 лв. ДДС. Проявяваме абсолютна добронамереност. Имаме трима души щатен състав на Асоциацията при 50 или 60 члена, има още няколко души на граждански договори и срещу това, уверяваме Ви, не само аз, но и моите колежки, че не може да се състави никаква документална картина за работата по протоколите и за начина на тяхното водене. Мога да подкрепя всеки факт от нашия доклад с много примери. Основателно сме прегледали всичките тези протоколи. Всяко нещо започваше с търсене. Има обсъждане на отчета за панаира, но отчета го няма. УС приел ли е този отчет, утвърдил ли е тези разходи?

 

         Веселин Тодоров: Колеги, преди да продължим, умолявам Ви да се вмествате в рамките на петте минути за изказване. Примерите, които Владислав Симеонов даде, бяха полезни. Нека се опитаме да работим по-конструктивно. За да има яснота по дискусията, не знам дали всички разбраха от възраженията в доклада на КС, че се говори не за злоупотреби и не, че счетоводната къща е водила лошо счетоводството, а че документацията, водена в УС, е лоша. Искам да не останете с впечатление, че има злоупотреби.

 

         Цветелина Дечева: Първо искам да изкажа съжаление, че от 68 души членове присъстват само 27 - 28. Ако след това събрание си тръгнем, без да вземем някакво решение, следващия път ще присъстват само 8. Освен това имам няколко наблюдения: в папката за Пролетния панаир гражданските договори и хонорарите са 8565 лв. На кого са тези граждански договори и хонорари? В справката за приходите и разходите на Асоциацията - т. Разходи - е трито и поправяно. С молив е написано "маркетинг" - 5 хил. лв. - Коледен панаир. Кой е извършил този маркетинг? В какво се състои? За съжаление, нямах много време да разгледам всяка цифра. Смятам обаче, че е крайно време да вземем решение колко души ще работят в тази Асоциация, колко души да са на щат. Дойчинов е на граждански договор - нямам нищо против никой. Ще остава ли, колко пъти ще обучава и кого. Ако ще остава за цял живот, то заплатите... УС би трябвало да уведомява членовете на АБК, защото всички участваме равнопоставено. Че има немарливост - има. Нека да си има почетен Председател, нека да си има двама души на обществени начала и да си назначим един главен мениджър на Асоциацията с висока заплата. Винаги се налага да се плащат всякакви хонорари. Членовете на АБК имат много ангажименти, всички ние сме управители на фирми. Ако в моя офис съществува подобна хавра, нали се сещате какво ще стане. Не става въпрос за тези, които работят, а за този, който отговаря. Искам да попитам кой е МОЛ на Асоциацията. Има ли право Раймонд Вагенщайн да бъде материално отговорно лице? Може ли като работи на обществени начала да бъде МОЛ? В момента говоря в негова защита, защото ако нещо стане, тогава и той ще бъде глобен. Освен това искам да ми се каже колко пари се платиха на г-н Мирчев за социологическото изследване.

 

         Стефан Недков: Имам една такава молба. Всички членове на УС ще се съгласят с мен. Ние сме готови да отговорим на всички въпроси, но първо бих искал да попитам защо всички въпроси на КС не ни бяха дадени, за да можем да се подготвим и да отговорим на Общото събрание. Казва се, че няма никакви данни за злоупотреби и в същото време Владислав Симеонов излиза отпред и казва, че за данъчната проверка могат да се подготвят всякакви документи и няма да се открият никакви злоупотреби. Какво значи, че никой няма да търпи такава хавра? Дайте ми доклада и ще се опитам да отговоря точка по точка на всички забележки на КС. Не може да се помнят наизуст всички цифри. По втория въпрос, че има огромни несъответствия между отчета за панаира на Директора на панаира и счетоводителката, трябва да се отбележи, че има различно оформени пера. Казвате, че не е имало възможност да се запознаете с всички документи. Нима някой ви е спрял да отидете в офиса на Асоциацията, когато поискате? Защо се запознахте с документите два дни преди Общото събрание? Вие сте решили, че събота и неделя не трябва да ангажирате персонала, след това сте заделили два часа, за да се запознаете с документите и казвате, че няма документи... Всички документи ги има. Не би трябвало от факта, че един документ не е бил в офиса на Асоциацията, когато сте били там, а е бил в счетоводството, да се прави извод, че работата се върши немарливо. Сигурно има някои пропуски, но не трябва това да бъде общото впечатление. Каза се още, че на 15 октомври е констатирано, че има проблеми с предишното счетоводство. На 15 юни е взето решение какво да се прави. Изведнъж се обявява че тогава глобата е била 500 лв. за месец, а сега изведнъж става 5000 лв. за месец. Размерът на глобата е един и същ. Не е добре, че нещата са се забавили, но финансовите усложнения не са кой знае колко големи. Трябва да слагаме срокове, трябва да има отговорници. Не е вярно, че глобата изведнъж от 500 е станала 5000 и Асоциацията ще загуби от това.

 

         Мариан Кенаров: Миналата година присъствах на почти същото събрание и си тръгнах възмутен. Тогава целият дебат беше за панаирите, а те са само 10 дни в годината. Останалите 355 дни издателите се вълнуват от други неща. Ако оставим нещата така, това събрание ще се превърне в упражнение по реторика. Член съм и на Асоциацията на печатарите, която има около 60 членове. Членсксият внос там е 1000 лв. и това не се коментира от никого. Изпълнителният директор там получава 750 лв. Събиранията са поне веднъж на два месеца в различни градове. Предлагам членовете на АБК да се събират по-често, защото времето за обсъждане на проблемите не е достатъчно. Ако продължаваме в същия дух, нищо няма да решим.

 

         Веселин Тодоров: Досега разбрахме, че нещо не е наред, но този факт не ни помага много. Давайте по-конкретни предложения за промяна в работата.

 

         Крум Благов: Нека УС не приема като обида доклада на КС, защото това е КС на Асоциацията. Разбира се дали една счетоводна фирма си върши добре работата най-много за 5 работни дни. Факт е, че бюджет не сме получили, а винаги сме получавали при предишни мандати. Съгласен съм, че ние трябва да одобряваме щатното разписание и парите, които се дават.

 

         Стефан Недков: В същността си моето изказване беше такова: дайте ни конкретните въпроси, на които конкретно да отговорим.

 

         Сефка Ангелова: Стефан Недков е прав. Целта не е да се прави данъчна ревизия. Ние сме констатирали някои нарушения и съм съгласна с Мариан Кенаров, че трябва конструктивно да вървим напред. Не може в момента да се говори за цифри, като документите не са тук. КС е длъжен веднъж в годината да прави доклад за състоянието на финансите и на дейността на УС. Ние сме направили този доклад. От тук нататък следват нещата, които трябва да бъдат направени по този повод. Съгласни сме, че в момента не може да се говори с конкретни цифри. КС за себе си е взел вътрешно решение да направи пълна ревизия по периоди, по първични документи.

 

         Димитър Димитров: Мисля, че отправените упреци в немарливост от страна на Владислав Симеонов имат основание. Не съм упълномощен от Председателя да му бъда адвокат и да говоря в детайли. Когато Надя Кабакчиева ме помоли да я замествам за два месеца, за мен всеки ден започваше в Асоциацията. Всеки ден правихме оперативка и решавахме какво ще се прави. Съжалявам, че на г-н Вагенщайн му се случи това нещастие вчера. Мисля, че сме достатъчно съзнателни и предлагам с участието на КС, ако ни дадете време, да подготвим необходимите документи. Да обърнем внимание и на щатните служители, които също са в залата и слушат вашите основателни реплики. Надявам се г-н Вагенщайн да оздравее по-бързо, но все пак той подписва документите и контролира дейностите. Има документи, които се подписват и от други хора, на които са издадени пълномощни. Нека поемем ангажимент до следващото Общо събрание да отстраним тези пропуски. Така ще продължим дълго волейбола: говорим само за панаири. Има кардинални за нас неща, които ще правим до Нова година. Трябва да обсъдим Хартата, регламентираща нашите взаимоотношения.

 

         Таня Петрова: Наистина УС трябва да събере всички документи, а тези, които не са били направени, ще трябва да бъдат направени. Възможно ли е да се работи и така ли е работено - цяла година без приет бюджет?

 

         Димитър Димитров: В Асоциацията има работен бюджет, който обаче не е официален документ. Знам, че не е редно да се работи така. Лично аз много пъти съм настоявал такъв бюджет да бъде направен, но по една или друга причина такъв бюджет не е направен. Това е положението.

 

         Василка Ванчева: Тъй като имах нещастието една година да бъда Председател на КС и присъствах на всички заседания на УС, единственото, което произтече от моята намеса, са неща, които сме обсъждали тримата заедно и сме давали в писмен вид на УС, включително и относно нередовното водене на протоколите. От това произтече, че аз бях обявена за черната овца на Асоциацията. Такива неща научих за себе си, че чак се възгордях. Бях обвинена, че искам да стана Председател и затова се намесвам, а и КС се намесва в работата на Асоциацията, а нали това му е работата - да се намесва и да казва с какво не е съгласен. Мисля, че някои представители на УС имат пренебрежително отношение към всички други. От миналата година досега нищо не се е променило. Тези неща ние констатирахме още тогава. УС също не се е променил, с изключение на една птичка, която не прави пролет. Тук наистина е блато. Какво ново чухме в доклада на Раймонд? Какво ново е направено? Едно и също: правят се панаири и добре, че от Франкфуртския панаир дават пари, за да направим един семинар. Поръчаха там едно социологическо изследване, след което легнаха доволни сякаш цар са родили. В голяма степен ние всички имаме вина, защото никой не иска да се ангажира, но това, което трябва да се предприеме, е абсолютно правилно и ние го предложихме и миналата година, но тогава ни се каза, че КС няма право да предлага. Ние сме членове на Асоциацията и като такива имаме право да предлагаме. Нова структура на назначения състав трябва. В УС трябва да влязат други хора. Тези аз възприемам вече като синодални старци. От години гледаме едни и същи. И аз да съм, за толкова години ще се изчерпя. Има един праг, след който навлизаш в идейна и управленческа импотентност. Мисля, че нямаме време. Да не говорим за калта, която се изсипа върху Надежда Кабакчиева - един човек, който имаше желание да внесе промени, първият Председател, който предложи да се въведе програма, по която да върви УС. Тази програма беше гласувана в Банкя. Тя беше очернена и окаляна, живота й в УС беше направен невъзможен само от един негов член. Той е достатъчен. Мисля, че този УС трябва да си подаде оставката. Така нареченият персонал, който трябва да върши работа - също. Защото всички тези пропуски в протоколите и воденето на документацията, са техни пропуски. Раймонд, разбира се, нищо не е следил. Оттук нататък да се направи нова структура на персонала, в която да имаме един добре платен мениджър, избран с конкурс и това, което предложи Цветелина Дечева. И нови служители на офиса. Просто тази поговорка за новия бардак и старите... не става ясно.

 

         Илиян Андонов: Налице са някакви факти. Имало ли е, нямало ли е злоупотреби - всички сме добронамерени и смятаме, че трябва да вървим напред. Според мен трябва да се избере някакъв орган, който да финализира тези дискусии, защото няма смисъл повече да говорвим. Двете страни да излязат с единно становище и повече да не си губим времето. Предлагам в някакъв срок, примерно 1-ви септември, да приемем тази структура - изпълнителен директор, УС и хора, които ще са на заплати и ще работят и състоянието на нещата ще бъде съвсем друго. На 1-ви септември ние да започнем с човек, назначен отвън, УС, който ще гласуваме (ако трябва пак ще съберем пак седемнадесет), просто да започнем нещо да правим. Първо предложение: един орган, който да търси отговорност. Второ: да се състави структура, която да работи. Има пари, няма да сме против да се дава висока заплата, ако нещо се прави. Ако принципно всички са съгласни да се състави структура, която да работи, всички проблеми, които сега се поставят, да бъдат поставени на този орган, който да финализира всички конфликти и започваме да работим с един УС и един изпълнителен директор. Нека те да присъстват на тези заседания, които ще се правят, нека да се канят и писатели - в зависимост от спецификата на проблема. Нека да правим нещо. Това е моето принципно становище.

 

         Йордан Антов: Познаваме се отдавна. Без значение е кой ще бъде избран в УС: работата му ще бъде сходна. Защото ние сме си същите. Който и от нас да бъде в УС, той няма да бъде коренно различен като стил и метод на работа. Всеки от нас работи в отделна фирма. Много от вас са били в УС през различните години. Издателите и търговците са едни и същи, няма как да бъдем различни. Тук документацията не била изрядна... Да не би във фирмите на всички от вас документацията да е изрядна?

 

         Стефка Ангелова: Това е обществена организация, тя е на показ. Всеки във своята лична фирма може да прави каквото си поиска. Тук става въпрос за общото благо.

 

         Йордан Антов: Бъдете сигурни, че няма никакви липси и злоупотреби с пари. Ако ще да има петнайсет данъчни ревизии. Никой от нас не взима нито стотинка. Да си член на УС е работа, от която всеки бяга, защото УС се събира в четири часа и си тръгва в седем часа. УС взима текущи решения. Общото събрание не е дало насоки за работата на УС. Много малко издатели проявяват обществена активност. Общото събрание дава насоките за работа на УС. Членският състав на АБК е инертен. Казвате, че искате промени - аз също искам промени, всеки иска промени. Давайте предложения, които да се гласуват. Искате след един месец да се направи повторно събрание, на което предложенията да се доуточнят и доизчистят. Нека да го гласуваме и да го направим. УС работи според желанията на членовете на Асоциацията. В края на краищата каквито са членовете на АБК, такъв е и УС.

 

         Веселин Тодоров: Искам да кажа каво се предложи до момента, за да може юриста да прецени кое от предложенията можем да гласуваме. Първото предложение е да се дискутира промяна на членския внос. Второто предложение е да се направи ново щатно разписание и да се назначи изпълнителен директор. Следващото е искането на оставката на УС.

 

         Владислав Симеонов: Предлагам да вземем решение през септември да се свика извънредно отчетно-изборно Общо събрание. Като Общо събрание имаме право на това. Предложено бе да се направи комисия. Общото събрание играе роля точно на такава комисия, която може да вземе решение по отношение на избора, на промяна на администрацията на организацията. Септември месец е хубаво време да се приеме един нормален бюджет за следващата година. За да не взимам думата повече, нека отговоря на два въпроса към мен. По въпроса за документите: данъчна ревизия ще провери фактурите. КС, като избран от Общото събрание, проверява основанията за тези разходи. По отношение на гафа с данъчните декларации: ако Асоциацията спазваше този принцип, който всеки от нас спазва в своята фирма, т.е. той лично да подписва данъчните декларации, на Раймонд Вагенщайн още на 15 юни щеше да му светне и да попита за ДДС отчета. Отчетът се подписва от счетоводителката със запетайка. Тук става въпрос за стил, който ние можем и сме длъжни да променим.

 

         Стефан Недков: Искам да предложа Общото събрание да натовари КС до септември месец да излезе с ясно заключение имало ли е финансови и каквито и да било други злоупотреби от страна на УС през изтеклия период, като УС се задължава да предостави на КС цялата необходима документация.

 

         Петър Станков: Нека започна с последния въпрос. Общото събрание не може да натовари КС да прави каквато и да било проверка за някакъв период, при условие, че Общото събрание е приело Устав, в който е уточнило какви са правомощията на комисията. Тя самата може във всеки един момент да се занимава и да се запознава с дейността на дружеството, да си прави отчетите и да ги предоставя било на УС, било на Общото събрание, което и днес беше направено в някаква степен. По отношение на зададените въпроси кое можете да гласувате и кое не: Общото събрание може да гласува абсолютно всичко, което му позволява действащия Устав на дружеството. С други думи, ако желаете да включите нов начин на управление, ако желаете да променяте състава на УС извън мандата, по изключение, предварително - всичко това пак можете да го направите, но трябва да изпълните необходимата по закона процедура. Взимате решение в момента за извънредно събрание, стараете се това събрание да бъде минимум след четири месеца, като имате предвид обстоятелството, че поканата трябва да се изпрати и до членовете, които не са тук (защото ако бяха и останалите членове тук, нямаше да имате нужда от това - щяхте да направите събрание другата седмица). Поканата се публикува в Държавен вестник, но в момента Държавен вестник, за съжаление, не е вестника, който най-регулярно поема обявите, които му се подават и който ги публикува навреме. С други думи, трябва да предвидите поне месец - месец и половина закъснение, а от публикацията до провеждането на събранието ви трябва още един месец. Във връзка с направените предложения и изложените становища, както и предложението на Председателя на КС: можете да гласувате да се състави комисия, която да работи в подкрепа на КС и да направи предложения за промяна на Устава, за по-ефективна работа на УС, да се направи програма за развитието на цялото дружество, в частност как да бъде изпълнена. Съответно във вашите фирми има добри счетоводители, така че може да се направи един така наречен проектобюджет. Понеже усетих, че малко се спекулира с бюджета, използваме общото понятие "бюджет" в Устава ви, с оглед да направите една финансова рамка, за да можете вие да контролирате по някакъв начин средствата, които постъпват и които се изразходват - най-елементарно и лаически казано. Как ще го кръстите, няма никакво значение, но е вярно, че трябва да го имате, да имате финансовата рамка и изпълнението на задълженията и ангажиментите, които си поставяте. Това е работа на една комисия, на едно съгласуване. В момента можете да гласувате всичко, но с някои изключения. Ако УС си подаде оставката, то тогава вие можете да му гласувате оставката, но до провеждането на Общото събрание този УС ще изпълнява функциите си, тъй като това Общо събрание е само отчетно. Реално догодина ще можете да изберете нов УС. Направете още едно извънредно събрание и помислете и върху варианта да дадете на УС срок да отговори на всички поставени днес въпроси и да ви даде програмата си до края на мандата, ако не искате да правите избори всяка година. Това също е вариант. Оттам нататък вие решавате какво да правите. По Устав сега можете да взимате решения, след като сте изчакали един час. Можете да гласувате всичко, което не е свързано с промяна на Устава и продажба на имуществото.

 

         Галина Златарева: Да упълномощим КС да събира на някакъв адрес предложенията за промяна на Устава. Добре би било да получим отново Устава.

 

         Веселин Тодоров: Нека обобщя: промени в Устава сега не могат да се правят. Темите за членския внос и смяната на УС не могат сега да бъдат решени, но можем да вземем решение за свикване на извънредно отчетно-изборно Общо събрание най-рано след три и половина - четири месеца. Възможната дата е 26 октомври, сряда. Има предложение да се възложи на КС да събере и изготви предложения за нов Устав.

 

         Галина Златарева: Докато юриста все още е тук, искам да задам един въпрос. Възможно ли е при неприсъствие на членовете да се смята, че те всъщност са дали съгласие?

 

         Петър Станков: В Устава ви пише, че като насрочите Общо събрание, определяте час за провеждането му. Ако няма кворум, Общото събрание се отлага с един час и след това присъстващите правят кворума. С други думи, след този един час присъстващите правят кворума - колкото са, толкоз. Разбира се, те не могат да взимат решения по всички въпроси. Но извънредно събрание можете да направите и в този вид.

 

         Василка Ванчева: Искам да кажа няколко неща във връзка с инертността, за която говореше Йордан Антов. Нашата Асоциация е с идеална цел, тя трябва да защитава нашите общи интереси. Такова нещо видях единствено, когато Надежда Кабакчиева се опита нещо да направи. Сега за общите браншови интереси не се прави нищо. Тя се опита да въведе програма на Асоциацията. Освен че преди година вдигнахме ръце да гласуваме този текст, не виждам какво друго е направено по тази програма, а тя включва доста неща, които биха допринесли за рекламата на нашия бранш. В нея има много идеи, които бяха започнати, но отсвирени като невъзможни. Детският панаир е абсолютно възможен. Трябва да се търсят спонсори, което би трябвало да е работа на назначения персонал. Те не си мръднаха пръста в тази посока. Аз съм убедена, че персоналът влияе на УС. В момента целта на персонала е да има по-малко работа. Той се справя добре с панаирите и всичко опира дотам. Персоналът прави панаир, панаирът прави персонала. Всичко останало не го засяга. Така че УС е този, който трябва да го накара да работи за това. Надежда Кабакчиева имаше идеи, те бяха предложени на Общото събрание, включиха се в програмата на Асоциацията, но не бяха изпълнени. Всеки, който предложи нещо ново, бива бламиран, защото новото е нова работа.

 

         Йордан Панайотов: Апелирам да не задаваме детайлни въпроси. Ако има някои принципни предложения, нека те да бъдат обмислени. Не съм съгласен с доклада за резултатите от панаира. Мисля, че панаирът претърпя пълно фиаско. За мене панаирът беше един вял, никому ненужен панаир. Отчитате 7500 билета, а аз казвам, че 10 хил. души са посетили панаира. Днес книжарницата на "Хеликон" се посещава от 10 хил. човека, а ние се хвалим, че за една седмица панаирът е бил посетен от 8 - 10 хил. души. Какво постигнахме с това? Тези медийни прояви, отразяващи панаира, не са достатъчни. Всеки ден имаме предаване по Националното радио, което представя вашите книги. Нашата фирма имаше повече медийни изяви, отколкото Асоциацията. Тя изобщо не популяризира панаира. Както каза г-жа Ванчева, основната задача на Асоциацията са панаирите. Да не говорим за цифрите. Г-н Друмев каза, че ни "подарява" площите, но това не е вярно. Само за площи ние плащаме 40 хил. лева, отделно плащаме 17 - 18 хил. лева за конструкциите, отделно плащаме 10 - 12 хил. лв. на персонала на НДК, отделно плащаме 1600 лв. за охрана. Какво ни дава НДК? Само електричеството ни е безплатно. Тези панаири са абсолютно безумие. Първо заради самата цена, второ заради факта, че се правят, за да се издържа Асоциацията (тя може да се издържа по други, по-интелигентни начини), и трето - ефектът вече го няма. Ако преди повече от десет години казвахме, че това е най-голямата книжарница, мисля, че сега има достатъчно места, откъдето хората могат да си купят книги. Вие, издателите, сами знаете какво сте продали на този панаир. Не е редно да се става член на Асоциацията само заради отстъпките, които се получават на панаирите. Не е работа на Асоциацията да се занимава с организацията на някакъв панаир и то в нея да има целогодишно щатни служители, на които работата е само тази - "Организатор на панаир". От друга страна е добре да помислим защо има отлив от нашата Асоциация.
         Веселин Тодоров: Това не е вярно. Има увеличение от около 10% на членската маса.
         Василка Ванчева: Като цяло е вярно.
         Йордан Панайотов: На други места се плаща членски внос според това кой колко е голям. Друг е въпросът, че издателите крият тиражите. Никой няма да каже колко му е оборота, ако членският внос е 0,5% от годишния оборот. Интересът на по-големия е по-голям, а интересът на по-малкия - по-малък.
         Йордан Антов: Не съм съгласен.
         Веселин Тодоров: Обсъждаме теми, които не са предмет на Общото събрание. Тук имаме много ясни цели. Въпросите как да се правят панаирите се решават от УС, а не от Общото събрание.

 

         Илиан Андонов: Предлагам да не приемаме доклада на УС и да се потърси отговорност, да се свика извънредно Общо събрание, ако е възможно на 21 септември - преди семинара с немските издатели.

 

         Димитър Димитров: Както каза юриста, на 21 септември не е възможно да се направи Общо събрание.
         Стефка Ангелова: Той каза, че има такава опасност, но не е сигурно, че няма да можем да го проведем на тази дата.
         Веселин Тодоров: Нека гласуваме първо двата доклада и след това да гласуваме дадените предложения. Трябва да определим дата и дневен ред на Общото събрание. Моля да гласуваме прекратяването на дускусиите.

 

         Йонко Йончев: Както разбирам, вървим към Общо отчетно-изборно събрание през есента. Искаме да променим Устава, а как ще бъдат подготвени решенията, които ще вземем на следващото събрание? За да направим едно извънредно събрание, което ще взима фундаментални решения за промяна на Устав, за нов стил на работа, за нов щат, за нова структура, ние трябва да работим месеци наред. И то да работи една група хора, които разбират тези неща, които имат време, имат желание и могат. Как да се направи технически това? Можем да изберем комисия, можем да натоварим досегашния УС. Колкото и недостатъци да има, той работи почтено. Колкото пъти сме имали някакъв проблем, предложение или искане към ръководството на Асоциацията, ние сме получавали подкрепа, поне тези колеги, които аз познавам и нашето издателство специално. Те работиха почтено и с добро отношение към колегите. Искам да ги подкрепя, но всички слабости, които бяха изнесени от КС, трябваше да бъдат изнесени като препоръки - искаме УС да си подписва протоколите, искаме г-н Вагенщайн да подписва платежните. Нека тези препоръки бъдат обобщени, да ги утвърдим и да се задължи УС да ги спазва. Те не са нарушавали законите, защото иначе ще отговарят пред съда. Ако уставните задължения са нарушени, ние трябва да чуем точка по точка и в детайли какво е нарушението. Нека още веднъж формулирам предложението си: да приемем доклада на УС, да пожелаем на г-н Вагенщайн да оздравее по-бързо, да се върне и да започнем работа, да приемем доклада на КС с препоръките, които са формулирали и ако може да се доуточнят. Да задължим УС да вземе предвид тези препоръки и вече ако искаме да правим ново отчетно-изборно Общо събрание, да конструираме група, която да работи върху предложенията за промяна на Устава, за нова структура, предложения към УС, както и предложения за нов мениджмънт на Асоциацията. Много пъти сме мислили за високоплатен изпълнителен директор и много пъти сме го коментирали, но в повечето случаи мненията против тази длъжност са натежавали.

 

         Йордан Антов: Това, което току що се предложи, е много хубаво, но не е напълно реално. Тук има хора, които не са доволни от структурата, от ръководството и от щата. Не може една комисия да разреши всички проблеми. Предлагам да се направят няколко комисии от по петима човека. Няма смисъл да се конструира един напълно нов УС.

 

         Галина Златарева: КС е най-добре запознат с досега констатираните дефекти, които в голяма степен са заложени в Устава. Ние не можем да обвиняваме хората, които си гледат бизнеса, че не могат да отделят достатъчно време за нашата обществена работа, пък ние само да стоим и да сме недоволни. Затова ние трябва да променим Устава. Нека тази комисия, която е запозната с дефектите, да събере предложения за всички желани промени. Нека на следващото Общо събрание да излезем с едно решение, а не да назначим три комисии и всяка да смята, че едно нещо не е в нейните правомощия, а е в правомощията на другата комисия.

 

         Владислав Симеонов: На този етап никой не каза с какво ни е виновен Устава. Обратното, тези недостатъци, които посочихме, не говоря пак за злоупотреби, са от неспазване на Устава. В Устава пише, че ние трябва да приемем бюджет. Уставът не ни е виновен.

 

         Галина Златарева: Основният недостатък е, че на нас ни трябва щатен ръководител на административната работа.

 

         Владислав Симеонов: В Устава става въпрос, че УС приема щата. Дотук никой не даде предложение за промяна на конкретен член от Устава. Затова не предлагам да се правят промени в Устава, а да се направи извънредно събрание, да има избор на нов УС.

 

         Василка Ванчева: Смятам, че начинът, по който е избиран УС, е много порочен. Всеки от нас става и предлага по някой човек, гласува се за него и така се събира екип, който много често не е единомислещ и не знае какво прави. Пътят би трябвало да е обратен: Общото събрание да гласува програма, около която УС да се събере. Първо тези хора трябва да желаят да влязат в УС, както става навсякъде с изборите - кандидатиралият се трябва да желае да работи.

         
         Веселин Тодоров: Предлагам да гласуваме прекратяване на дискусията по отчетния доклад на Председателя на УС на АБК и на доклада на КС.

 

         /Гласува се прекратяването на дискусията: няма против, няма въздържали се. Предложението се приема./

 

         Веселин Тодоров: Предлагам да се гласува доклада на Председателя на УС на АБК.
         Стефка Ангелова: Какво означава да приемем този доклад?
         Йордан Панайотов: И ако не го приемем, какво се случва? Нищо.
         Димитър Димитров: Той се приема за сведение.

 

         /Докладът на Председателя на УС се гласува: няма против, няма въздържали се. Приема се./

 

         /Докладът на Председателя на КС се гласува: няма против, няма въздържали се. Приема се./

 

         Подлага се на гласуване предложението да се насрочи извънредно отчетно-изборно Общо събрание: "за" - 20, "против" - 6, въздържали се няма. Предложението се приема.

 

         Подлага се на гласуване датата на извънредното отчетно-изборно Общо събрание:
         5 октомври 2005 г.
         /Предложението се гласува. "Против" - 2, "въздържали се" - няма. Приема се./

 

         Димитър Димитров: Програмата за работа на Асоциацията и промяната в стила на работа трябва да бъде първата точка за следващото Общо събрание. Ще бъде назначен нов УС, който ще започне да прави куп компромиси. Знаете много добре, че персоналът си бе подал оставките, но Надежда Кабакчиева не посмя да ги уволни. Тогава й казах: "Надя, освободи ги!", но тя не ме послуша, а г-жа Ванчева също не беше съгласна. Аз бях единственият човек, който каза на Надежда Кабакчиева "Уволни ги! Аз заставам до тебе!"

 

         Василка Ванчева: Аз не се съгласих да бъдат уволнени, защото мислех, че могат да бъдат подменени.

 

         Димитър Димитров: Надежда Кабакчиева защо напусна? Защото видя, че Програмата й изпадна в цайтнот. Мисля, че на това извънредно Общо събрание, което ще направим, можем да подобрим работата на Асоциацията. Ако през октомври обсъдим посоката на нашите действия, т.е. това, което е концентрирано около "Четяща България". Да се намери онзи УС, Председателят на който ще бъде не най-популярен и най-симпатичен, а който ще развие програмата на Асоциацията. Той сам би трябвало да определи свой екип. Първото нещо, което трябва да обсъдим на извънредното Общо събрание, е тази програма и кой от нас се ангажира да я подготви.

 

         Владислав Симеонов: Не знам колко от вас са чели Устава. В чл. 18 пише, че УС утвърждава административната структура на сдружението, а не Общото събрание. И миналата година имахме предложения за работа на Асоциацията, но УС не ги прие. Предлагам следния проект за дневен ред на събранието: приемане на програма за работа на Асоциацията за следващия двегодишен период. Всички наши идеи ще залегнат в тази програма. На миналото Общо събрание имаше предложение от 13 - 14 точки - предложения за програма.

 

         Венка Рагина: На следващото Общо събрание да се обсъди нова методика за провеждане на панаири. Да се обсъди времетраенето, периодичността и възможностите да се прави нов, по-модерен PR, реклама върху билетите, търсенето на спонсори, подаряването на книги, томболи и др.

 

         Илиян Андонов: Мисля, че това е най-позитивното събрание, откакто е създадена Асоциацията, защото има много свежи идеи, вече утвърдени стари идеи, които се вадят на показ. Конкретно за дневния ред: достатъчно е да кажем, че искаме да направим промяна на Устава. За да я направим, ние трябва да съберем първо идеите и след това да направим бюджет. Достатъчно е да отбележим, че искаме промяна на Устава и избор на ново управляващо тяло.

 

         Стефан Недков: Тъй като се говори не за избор на нов УС, а за смяна на УС, аз лично съм готов още днес да си подам оставката, но все пак бих искал на това събрание да се включи още една точка, която да гласи: "Оценка за работата на УС и изводи за недостатъците в тази работа", за да може новият УС да има това предвид и оттам нататък нещата да вървят по-добре. На бъдещото Общо събрание КС да излезе с ясен резултат дали има или няма нарушения. Всеки от КС става и казва, че няма нарушения, обаче след това става г-н Андонов и казва: дали има или няма нарушения, не е важно. За всеки е важно да се знае дали има, или няма нарушения. Много съжалявам, че някой си е позволил, подмолно или не, под каквато и да е форма, да подхвърля, че г-жа Ванчева по време на предишния КС е извършвала нарушения. На предишното Общо събрание беше прието, че УС и КС нямат нарушения. Много бих искал това да стане и сега. Имам молба към КС: да провери всичко и да каже ясно и точно дали има нарушения или не. Говорим за програма и бюджет на Асоциацията и моето мнение е, че е хубаво да има бюджет. Ако искаме да имаме финансова рамка, трябва да има някой, който да я направи. Или текущия УС трябва да даде предложение за бюджет, или трябва да се приеме, че на следващото събрание ще натоварим някой за по-следващото събрание да предложи бюджет. Нима си представяте, имайки предвид и днешната картина, че можем да се съберем и за два часа да одобрим бюджет? Същото се отнася и до програмата на Асоциацията. Сега ще гласуваме Хартата, по която имаше много работа и се надявам да я приемем. Ако искаме на новото събрание да приемем програма за работа на Асоциацията, трябва новият Председател и УС да са съгласни да работят по тази програма. За мен програмата за работа е най-важното. В крайна сметка никъде не е казано, че УС и само УС ще изпълнява тази програма. След като говорихме преди за "Четяща България", лично моето мнение беше, че след като г-жа Ванчева в голяма степен имаше заслугата да се генерира една такава идея, тя е човекът, който трябваше да продължи нейното осъществяване. Не мисля, че е толкова важно дали си член на УС или не, важното е да работим в полза на Асоциацията и нейните членове.

 

         Василка Ванчева: Трябва да ти бъде дадена възможност. На мен не ми беше дадена.
         Стефан Недков: Съгласен съм, не го дискутирам, казвам само моето мнение. Не те обвинявам, че не си направила нищо.
         Василка Ванчева: Аз не желая да бъда в никакъв УС.
         Стефан Недков: Нека на това събрание имаме едно предложение за работа на Асоциацията.
         Крум Благов: Очевидно има още едно предложение за дневен ред и то е УС да внесе бюджет поне за тази година, която ще приключим към октомври. На 5 октомври да има утвърден бюджет. Как ще иска този УС да назначим човек със 750 лв. заплата, като тя няма да бъде утвърдена? През октомври одобряваме или не разходите за изтеклата година. Тогава можем да освободим от отговорност стария УС, защото аз не мога да разбера как можеш да изпуснеш срока за ДДС.

 

         Веселин Тодоров: Може ли Дъблина Бачева да разясни проблема отново, защото усещам различни спекулации.
         Дъблина Бачева: По отношение на санкциите за подадена декларация: за първо неподаване глобата е от 150 до 1500 лв. За второ неподаване е от 250 до 2500 лв. Второто неподаване е след веднъж констанирано нарушение от страна на данъчната проверка. Идва данъчната проверка и констатира, че не са подавани данъчни декларации. Санкцията е от 150 до 1500 лв. След време идва за втори път и ако евентуално констатира второ нарушение, тогава вече санкцията е от 250 до 2500 лв. Другият факт, който искам да съобщя е по отношение на бюджета. Рамката на бюджета трябва да бъде утвърдена от Общото събрание. Аз бях счетоводител на Асоциацията от 1997 г. до септември 2003 г. и съответно от миналата година - октомври. Асоциацията никога не е имала бюджет. Такава рамка никога не е била гласувана от Общото събрание, която съответно да се изпълнява и да се изисква за изпълнение. Сега, когато трябваше да направя този бюджет, зададох въпроса какво да се включи в него. Беше ми отговорено - каквото включиш, това, защото рамка липсва. Гласувайте рамка на бюджета. Тя може да бъде разширена и вие да искате най-големи подробности. Вие трябва да дадете рамката на бюджета, за да може след това да упражнявате контрол върху нея.

 

         Крум Благов: Аз съм член на Асоциацията от 1994 г. и тогава имаше бюджет. УС внася проекта за бюджет. Те трябва да ви дадат указания, а ако не могат, на 5 октомври ще ги сменим.
         Дъблина Бачева: Проектобюджет и рамка на бюджета не едно и също. В бюджета са заложени цифри, които Общото събрание разглежда.
         Владислав Симеонов: Никъде Уставът не урежда рамка на бюджета.
         Дъблина Бачева: Смятам, че рамката на бюджета трябва да се гласува от Общото събрание, а да се утвърждава от УС. Не е нормално бюджетът за 2006 г. да бъде одобряван през 2005 г. Може да се представи един проектобюджет, но одобрението трябва да стане в началото на 2006 г. В края на годината се променят закони, условията са променливи и по тази причина един такъв бюджет няма да бъде реален.

 

         Веселин Тодоров: Колеги, ще ви прочета дадените предложения и нека ги гласуваме по реда на внасянето им.
         - Приемане на програма за работата на АБК за период от две години
         - Избор на нов УС
         - Промяна на Устава
         - Промяна в органицацията на Панаирите на книгата
         - Оценка на работата на УС и изводи за промяна на стила на работата му
         - Гласуване на бюджет за 2005 г. и на бюджет за 2006 г.

 

         Владислав Симеонов: Искам да направя една редакционна забележка. Оценката за работата на УС се съдържа в приемането на отчета на УС.
         Стефан Недков: Има предложение за избор на нов УС, но това, че някой е предложил да се избере нов УС, не е оценка за работата на стария. Оценката за работата на УС трябва да е след избора на новия УС.
         Веселин Тодоров: Нека спазваме този логичен ред и гласуваме да има точка "Оценка за работата на УС и изводи за промяна в стила на работа"

 

         /Предложението се гласува. "Против" - 1, "въздържали се" - 0, Приема се./

 

         Веселин Тодоров: Следващата точка е "Приемане на програма за работата на АБК за период от две години" (Програмата ще бъде изготвена от Василка Ванчева.)

 

         /Предложението се гласува. "Против" - 0, "въздържали се" - 0, "за" - ? Приема се./

 

         Веселин Тодоров: Следващата точка е "Промени в Устава на АБК" (Отговорник: Илиян Андонов)

 

         /Предложението се гласува. "Против" - 0, "въздържали се" - 0. Приема се./

 

         Веселин Тодоров: Следващата точка е "Избор на нов УС на АБК"

 

         /Предложението се гласува. "Против" - 0, "въздържали се" - 0. Приема се./

 

         Веселин Тодоров: Следващата точка е "Приемане на промяна в органицацията на Панаирите на книгата" (Отговорник: Венка Рагина)

 

         /Предложението се гласува. "Против" - 0, "въздържали се" - 0. Приема се./

 

         Веселин Тодоров: Следващата точка е "Приемане на бюджет за 2006 г."

 

         /Предложението се гласува. "Против" - ?, "въздържали се" - 0, "за" - 0. Отхвърля се./

 

         Веселин Тодоров: Следващата точка е "Определяне размера на членския внос в АБК"

 

         /Предложението се гласува. "Против" - 1, "въздържали се" - 0. Приема се./

 

         Веселин Тодоров: Следващата точка е "Разни"

 

         /Предложението се гласува. "Против" - 1, "въздържали се" - 0. Приема се./

 

         Владислав Симеонов: Смятам че е коректно, след като се прави промяна и избор на нов УС, да се избере и нов КС. Предлагам към т. 4 да се добави и КС.

 

         /Предложението се гласува. "Против" - 0, "въздържали се" - 0. Приема се./

 

         Добрин Василев: Предлагам да се направят работни групи, които да съберат материали по различните точки от Дневния ред за бъдещото Общо събрание.

 

         Веселин Тодоров: Предлагам по т. 1 да работи КС.

 

         /Предложението се гласува. "Против" - 0, "въздържали се" - 0. Приема се./

 

         Веселин Тодоров: Нека определим срок за работата на всички комисии 30 септември.

 

         /Предложението се гласува. "Против" - 0, "въздържали се" - 0, "за" - ? Приема се./

 

         Димитър Димитров: Хората, които подготвят предложенията за програма за работата на АБК, да бъдат готови да изпълнят тези предложения.
         Стефка Ангелова: Ако някой от тези хора припознае тази програма и иска да я изпълнява, тогава да.

 

         Веселин Тодоров: Не би трябвало да се възлага на УС да работи по точката за промени в Устава.
         Крум Благов: Нека колегите, които предложиха да се направят работни групи, сами да се захванат с организирането им. Ако смятате, че персоналът на Асоциацията ще работи по-добре, ако го назначава Общо събрание, а не УС, това е промяна на Устава. Който има идея какво да се промени в Устава, нека той да се заеме с това.
         Стефан Недков: Всеки, който има предложения за промяна в Устава, да ги изпрати в секретариата, УС да обобщи всички предложения, без редакции и коментари и да ги представи на Общото събрание за мнение. Ако на самото Общо събрание някой има други идеи за промяна, те могат да се добавят на място.

 

         Веселин Тодоров: Нека гласуваме точката за определяне на членския внос в АБК.

 

         /Предложението се гласува. "Против" - 0, "въздържали се" - 0. Приема се./

 

         Веселин Тодоров прикани издателите на учебници да подпишат писмото до МОН.

 

         Последва гласуване на Хартата, която не беше приета.

 

         Д. Димитров предложи Хартата да бъде приета като официален документ на АБК. Предложението бе подложено на гласуване: "За" - 8, "против" - 4, "въздържали се" - 6. Предложението бе отхвърлено.

 

         Веселин Тодоров: В УС на АБК беше внесена молба за членство на Габеров ЕООД.
         Поради неясният изход от съдебните дела между него и ИК "Емас", УС реши молбата да бъде гласувана на Общото събрание.

 

         Василка Ванчева: Доброто име се греди с дела. Може да се предоставят документи, които го уличават в интелектуална кражба. Речниците му са крадени: Английско-български - 2 тома, Българо-испански и Българо-френски.
         Галина Златарева: Ние не сме съд.

 

         Присъстващите членове на АБК отхвърлиха молбата за членство.

 

         При последното гласуване в залата имаше не повече от 16 човека с право на глас.

 

         Настоящият документ е свален от аудиозаписа на Общото събрание, направен след гласуване с пълно болшинство от всички членове на АБК.

 

 

         Протоколирал:
                  /Димо Петров/

 

         Председател на събранието:
                  /Веселин Тодоров/

 

 

Публикацията е предоставена от Димо Петров, завеждащ отдел "Връзки с обществеността" на АБК през периода 2004-2005 г.

 

 

 

Електронна публикация на 17. септември 2006 г.

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!