Миа Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | "Отново"

 

***

 

Миа Николова

 

 

Пускам Screen Saver
на лицето.
Декодирам мислите
от баркодовете по главите.
Изгубих чипа
за синхронизиране на
чувствата с него.
Бутонът не работи.
Ще се взривим –
експериментално
и прецизно технологично.
От лява точка – до дясна мисъл.
Полуфабрикатна
залоясала душевност
с гъвкав анализатор
на спектъра на
електронното сърце.

 

 

 

I switch on a Screen Saver
Upon my face.
Decode the thoughts
From barcodes on the heads.
I’ve lost the chip
For synchronizing
The feelings.
The button’s out of order.
We’ll explode –
Experimentally
And strictly technologically.
From left point – to right thought.
A semi-manufactured
Tallow soul
With a flexible analysor
Of the spectrum
Of the electronic heart.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. септември 2010 г.

г1998-2010 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]