Велимира Колева

спорт

Реферирано електронно издание „Литературен клуб“ - над 20 години! | страницата на авторката

 

 

Същност на спортната ориентация в колоезденето

 

Велимира Колева

 

      Ключови думи: колоездене, развитие, разкриване, описание, ориентация

 

 

      Възходящото ниво на спортните постижения в колоездачния спорт, както и огромната конкуренция в борбата за световна хегемония, изискват непрекъснато повишаване на качеството и ефективността на учебно-тренировъчния процес1.
      Колоезденето е с многогодишна история. Това предполага натрупване на сериозни знания по отношение както на подготовката, така и по отношение на спортната ориентация на най-талантливите пригодни за този спорт млади спортисти2.
      Именно спортната ориентация е системата от организационно методически мероприятия, позволяващи да се набележат направления за специализация в определена разновидност на колоездачния спорт-шосе, писта, планинско или БМХ колоездене3.
      За да се разкрият същността, особеностите и значението на спортната ориентация, необходима предпоставка е изясняването на връзката и взаимодействието между подбора и ориентацията, между спортния подбор и спортната ориентация. И двата процеса са неделимо свързани един с друг, взаимно се обуславят и взаимно се предпоставят. В най-общи линии това е единен процес на насочено определяне съответствието между личността и дейността, между индивида и спортната дисциплина. Това е важен начален момент от обучението на младите колоездачи и има голямо значение за крайния резултат от подготовката.
      Целта на теоретичното изследването е да се разкрият характерните специфични особености и същността на спортната ориентация в колоездачния спорт.
      Изследването е проведено с помощта на методите: проучване на литературни източници, анализ на документи, теоретичен анализ и синтез. Предмет на изследване е системата на подбор и спортна ориентация на млади колоездачи в Република България.
      Съвременното развитие на колоезденето се характеризира със задълбочаването на знанията на треньори и на спортни педагози в областта на спортната ориентация, със създаването на обективни критерии за последния, специфични за всяка една спортна дисциплина.
      Спортната ориентация е неделима от спортния подбор. Като ориентация на отделната личност към спорта и спортната дейност тя представлява основа, върху която може да се извършва подбор както от гледна точка на интересите на спорта, така и от гледна точка на интересите на личността, за целите на нейното възпитание и бъдеще4.
      При спортната ориентация се избира спортът, който да практикува детето, посочват се перспективните направления на двигателната дейност, в които може да достигне спортно майсторство. В определен вид спорт занимаващият се трябва да може да разкрие най-добре възможностите си. Добрата спортна ориентация повишава качеството, ефективността на спортния подбор, при които се насочва детето за дадения спорт. Добрата спортна ориентация повишава качеството, ефективността на спортния подбор, при който се насочва детето за дадения спорт. Това са две различни, но взаимно свързани дейности - спортна ориентация и подбор-стратегията и тактиката на високоефективната подготовка за постигането на желаната цел и определянето на перспективните деца, от които може да се подготви елитен спортист. Проблемите на спортната ориентация са свързани с решаването на следните изследователски задачи: формиране на идеалния модел, този, който ще удовлетвори високите изисквания на дадения спорт; прогнозиране на базата на научната прогноза обезпечаване на ефективния подбор на индивида; организация на селекцията и подбора в многогодишен аспект5.
      Началният подбор в спорта е един от решаващите фактори за определяне на генетичните дадености на децата и на тяхната спортна ориентация6.
      Генетичният полиформизъм (многообразие), който определя формирането, развитието и проявлението на физическите качества, е много необходим и полезен. Точно при спортистите, където са в сила специфичните особености на енергетичния обмен в организма при изпълнение на различна по продължителност и интензивност физическа дейност, тези познания биха могли да подпомогнат и да регулират този процес7.
      Някои автори определят основната задача, стояща за решаване при спортната ориентация на младия колоездач така: „че разкриването на съответствието между личността на спортиста и спортната дисциплина, разкриването значимостта, ценността на това съответствие едновременно и взаимно свързано както за самата личност, така и за социалната група или най общо за обществото“. Обективната спортна ориентация е процес на двустранното отношение между системата за организирано и целенасочено външно въздействие, от една страна, и личността като обект на това въздействие, от друга, в резултат на което осъществява постоянно, непрекъснато и многостранно свързване на индивида със спортната дейност и конкретната спортна дисциплина. Тя се характеризира преди всичко като външна по отношение на личността, като обективно и външно протичащ процес, насочен към личността. Съществуването на спортната ориентация е обусловено от съществуването на подрастващо поколение, на личност, която има възможности да бъде свързана със спорта8. Същият автор определя, че съществуват две възможности за противоречие между ориентацията към спортен успех и стремежа, активността за постигане на този успех:
      1. Спортистът има високо ниво на ориентация към успеха и ниско ниво на стремежи.
      2. Спортистът има високо ниво на стремежи при ниска ориентация към успеха.
      Спортният подбор, като процес на постигане съответствие между индивида и спортната дисциплина, между личността и спортната дейност е всъщност немислим вън и независимо от процеса на спортната ориентация. Подборът може да се извършва само върху лица, които имат една и или друга насока и вътрешна ориентация към определена дейност. И понеже тази ориентация на индивида се извършва, за да се постигне съответствие между индивида и дейността, както и самото съответствие между индивида и дейността се постига, защото индивидът се насочва към дейността, и двата процеса - спортния подбор, и спортната ориентация, са неделимо свързани един с друг, взаимно се обуславят и взаимно се предпоставят. Научният подход към проблемите на спортния подбор, към разкриването на неговата същност и особености не може да бъде истински завършен без разкриване проблемите на спортната ориентация9.
      При спортната ориентация се избира вида спорт за дадения човек, а при спортния подбор се избира човека за дадения спорт. Върху спортната ориентация на децата и проявлението на техните психо-физически качества влияят спортно-педагогически, психо-социални и психо-педагогически фактори. Към спортно-педагогическите фактори се отнасят: учебно-тренировъчния процес със своята структура, която се обуславя от следните съставки: съотношение и взаимовръзка на отделните страни на подготовка-физическа, техническа, психическа, теоретична, и тактическа; етапи и периоди на многогодишна спортна подготовка; средства и методи на подготовка; тренировъчно натоварване и неговото регулиране в хода на подготовката10.
      Някои автори определят спортната ориентация като вид социална ориентация. Това е дейност за оказване на помощ за избор на спорт на деца и младите хора, съобразно индивидуалните способности, наклонности и интереси. Тя е система от организационни и методически мероприятия, които определят вида спорт, съответстващ на индивидуалните особености на индивида11. Ориентацията решава следните задачи:
      - приобщава младите хора към системни занимания със физическа култура и спорт;
      - подготвя деца за спортните клубове за високо спортно майсторство;
      - организира физическата култура и спорта в учебните заведения.
      Спортната ориентация и подборът на деца за занимания с колоездене е важна социално-педагогическа функция. Тя се изразява в планиране на физическите дейности за всеки подрастващ, съобразно неговите индивидуални наклонности и природни дадености и изискванията на различните колоездачни разновидности12. Същият автор използва и понятието „спортна ориентация” – „система от организационно- методически мероприятия с комплексен характер, на основата на които се определя тясната специализация на индивида в определения вид спорт“.
      Изборът на вида спорт, съответстващ на индивидуалните особености на индивида, представлява неговата спортна ориентация. Тя е свързана преди всичко с детско-юношеския и масов спорт. Добрата спортна ориентация повишава ефективността на спортния подбор.
      Ориентацията към спортната дейност е ориентация на личността, интересите на която към развитието на спорта съвпадат с обществените интереси от различен мащаб за повишаване на високото спортно майсторство. И спортната, и професионалната ориентация не са и не могат да бъдат само процес на въздействие върху личността, завършващ с акта на избор на определена дейност.
      За да се постигнат високи спортни резултати в спортната дейност, необходимо е непрекъсната и системна работа години наред. Цялата дейност на обучение и тренировка трябва да протича последователно и без прекъсване.

 

 

 

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

      Написаното ни даде основание да предположим, че спортната ориентация при съвременните условия на развитие на колоезденето има особено значение. Нейното решаване на научна основа е онази важна предпоставка за повишаване на ефективността на процеса на многогодишна подготовка. Актуалността на търсенето на перспективни спортисти с всяка година нараства. Успехът в ориентацията зависи от използването на комплексния подход, който позволява всестранна оценка на потенциалните възможности на бъдещите колоездачи, с отчитане на социалните фактори, педагогически и биологически показатели и особеностите на протичане на психическите процеси
      Съвременните рекорди в колоезденето са възможни само от спортисти с добро здраве, особено телосложение, високо ниво на развитие на двигателни качества, функционални способности и психологически признаци. Постоянно нарастващите спортни постижения поставят все по-високи изисквания към колоездачите и от своя страна усложняват процеса на търсенето на таланти, съчетаващи такива качества и способности, които определят успеха в колоездачния спорт.

 

 

 

 

 

---

 

 

Литература:

 

1 Колев. И. (2018). Начална спортна подготовка в колоезденето. НСА Прес. С. [горе]
2 Колев. И. (2012). Система за спортен подбор на колоездачи. НСА Прес. С. [горе]
3 Колев. И. (2016). Анализ на техническите средства, използвани в „Тур Дьо Франс 2015“. С. БПС „Авангард“. [горе]
4 Попов, Н. (1976). Спортен подбор и ориентация. С. [горе]
5 Колев. Ив. (2017). Факторна структура на физическото развитие и специфичната работоспособност на 13-14 годишни български колоездачи. С и Н, бр. 2. С. [горе]
6 Попов, Н. (1976). Спортен подбор и ориентация. С. [горе]
7 Ахметов, И. И. (2007). Молекулярная генетика спорта: состояние и пирспективы. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической кульшуры и спорта. [горе]
8 Колев. Ив. (2016). Анкетно проучване върху подбора и спортната ориентация на колоездачи в България. С и Н, бр.5-6. С. [горе]
9 Колев, И., П, Дойчев., Т. Иванов. (2008). Система за подбор на колоездачи-километристи във възрастта 11-12 години. Сп. Спорт и наука, бр. 1. [горе]
10 Минева, М. (2010). Аеробна гимнастика, начална подготовка. С. НСА Прес ; Никитушкин, В. Г. (2009). Современная подготовка юньiх спортсменов. М. [горе]
11 Филин, В. П., Н. А. Фомин (1980). Основы юношеского спорта. ФиС. М. [горе]
12 Хаджиев, Н., Д, Дашева (2009). Селекция и тренируемост в спорта. СН, 1. [горе]
13 Славова, В. Новите технологии в обучението по чужд език. Авангард Прима, С., 2018/ ISBN 978-619-239-109-6 [горе]

 

 

 

 

Електронна публикация на 06. февруари 2019 г.
©1998-2019 г. Реферирано електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]